ENDURO NON-POSITIONER SERVO MOTOR 110V SINGLE PHASE